بازی و سرگرمیا منه مال...

.. تا اخواستیم که برویم به مال، هر کی سی خوس یه چی جم و جور اکرد و واخوس ابرد. مو و گووم هم چیامونه انهادیم تی یک و منه یه بستکونی اپیجنیدیم سون. یکی ز چیایی که زیتر اورداشتیم که هندا رهدن ز ویرمون نروه، دشکه و سیزن بید...
تا ارسیدیم زیر بهون نیرهدیم و به غیرکش ارهدیم به کُه و به صحرا تی جغله یل فامیل سی سرگرمی و بازی. اسو دشکه و سیزنه اماده اکردیم و وا بچه یل ارهدیم منه بته زارون و شهاز اگرهدیم که صداسون ز یر بته ها ادروید بگریم و ...
کار خووی نبید و جونور زون بسته نه آزار ادادیم و یا ز بین ابردیم. اما یو هم یکی ز بازی و سرگرمیا منه مالی بید که ایما هم انجمس ادادیم. 
اگوم ایسا دونین چه بازی و سرگرمی بید؟ ایسا هم چینون اکردین؟

/ 0 نظر / 3 بازدید