تصویر عده ای از مردان طایفه پبدنی

پیرزاد سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)

     تیمور عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

 

 جانی سلجوقی پبدنی(تش سلجوقی)

 

     حاجت عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

    محمدنبی حیدری پبدنی(تش درویش عالی)

 

 

     روزعلی عبدالهی پبدنی(تش رمدان)

     سهراب سلجوقی پبدنی (تش سلجوقی)

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید