برگت، بالا تیته!

برگت، بالا تیته!

... غار و ولنگ جغله ماله ورداشت بی. وا هیچی و هیشکی آروم نیگرهد. بس گدن چته؟ کی زیدته؟ کی چی بت گده؟ و ...

تهنا هی اغارنید و جم و جیلا اکرد.آروم که گرهد، کی مرداس بس گد: کُرُم! چته؟ کی چینون ناآرومت کرده؟ بگو تا بدم لاشس بکنن!

جغله هرساسه وا پشت دست پاک کرد و هیم جور که سیکه اکند، انگست کشید به یکی ز جغله یل مال و گد: هیم یو هی بم اگو: «برگت بالا تیته!» و دوارته زید زیر گریوه و ...
کی مرداس هم تا یونه زس اشنید، زید زیر هنده و گد: دیاره که پُر لاشت هین بختیاریه و جور همه مون جینبل و به جوشی! . هندست و همه هم واس هندستن و جغله ز هنده اونون ز گریوه وست و هی نیشت بسون که هنده سون سی چنه؟...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید