نیزم خوتی نازم خوتی بالنده پروازم خوتی

نیزم خوتی

 نازم خوتی

 بالنده پروازم خوتی

 روزم اَویده بی تو شو

 ای افتو روشن درو

 

سازم خوتی

 بازم خوتی

 آرنگ سرنازم خوتی

 لاشم اویده پر ز تو

 ای درد و درمونم بیو

 

/ 0 نظر / 38 بازدید