توضیح استاد ظهراب مددی در باره گویش خاص برخی طوایف بختیاری

 با سپاس از استاد مددی که در باره گویش خاص برخی طوایف توضیحات لازم  دادند اما مد نظر طایفه ای است که  به جز موارد مذکور که به گویش و زبان خودساخت خویش و به قول استاد مددی(ششنیده به یک) صحبت می کنند.

مندیر امهنم تا بوینم کی نوم او طافه نه دونه و سیمون انویسس.

    نوشته جناب مددی   

     «گویل خووم آ رامین و آ حسین سکو اشنیدمه  که ای نیمدری نه گشیدینه.خاستم به گئو خوم که گده یه طافه هد که یه زون دارن غیرا بختیاری  ای به کتاو واژه نامه بختیاری بنیهرین اوچو گدمه که یه چن تا طافه هذ که زونی سوا ایما دارن.البت هم بختیاری نه دونن هم زون خوسونه.تا اوچو که مو دونم تینا عرو کمری یل عروی و بختیاری نه به یک ششنیدنه.یه تیره ز ململی یلم یه زون سی خووسون دارن که یه قلیل ز واژه هاسونه من کتاو اوردمه.توشمالام سی خوسون یه زون دارن که زونتره زسون من کتاو اوردمه.غربتام دارن. ای چی دیه هد بگوین تا دونسته بوم.ممنون»

/ 0 نظر / 4 بازدید