اخوم یام تیت امشو، ره ادی بم؟

اخوم یام تیت امشو، ره ادی بم؟
گشم سیت ز دلم لو، ره ادی بم؟
...

اخوم بی قاصد و بی منج کاری
بیاهم تیت بی هو، ره ادی بم؟

اخوم ور مینه تاریکی زنم زال
به دیر اِز برچ افتو، ره ادی بم؟

...

بیو امشو بگش دروازته ریم
تو دل نازک،ادونم ره ادی بم ستین بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید