به تِیتُم سی یه امشو، ره ادی بم؟

به تِیتُم سی یه امشو، ره ادی بم؟
ز دل ای خوم گشم لو، ره ادی بم؟

اخوم بی قاصدی، بی منج کاری
بگُم بی دنگ و بی هو، ره ادی بم؟

به سیت ای اخوم به تاریکی زنم زال
به دیر اِز برچ افتو، ره ادی بم؟

اخوم دوزم تیامه مینه تیهات
بگوم وا تی به چی لو، ره ادی بم؟

غمی چی کُه به سینم منده پر تَو
تونی باوینه سی تَو، ره ادی بم؟

به جایی ره ندارم مینه شوگار
ندارم پیش و پس رو، ره ادی بم؟

بگش امشو به ریم، دل نازکینت
ادونم سی یه تی خو، ره ادی بم!
(ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 23 بازدید