سیکه کندن ( سکسکه کردن) و ...

... ناشتایی خرده و نخرده، سیکه(سکسکه) گرهدم. پشت سر یک هی سیکه اکندم. دل و اندرینم اوید بی منه تیشنیم.نه ترستم چی بخورم و نه کَرکَر بکنم. تا اخواستم یه گپی بزنم سیکم بیشتر بید تا گپ زیدن ...


پسین رهدیم به هونه کیچیم ماه بناز. سیکه مو هم سی خُس هی کار اکرد. کیچیم به دام گد : ستین ز کی تالا سیکه اکنه؟ دام گد: ز دم صحو تالا. کیچیم یه غا نازمه کشید و بوسیدم و نشوندم کل خس ...

چی نگدشت که یه هو کیچیم تی همه ورگشت بم و به فِریاد بلند گد: ووی ستین! سرمه کنامی! سیچه ریالا کلجمه اکنی؟

مورشت گرهدم! تیام پیسه وابید! عرخ لاشمه گرهد و گدم: کیچی مو!؟ دو تنگم دستامه گرهدم پیش همه و گدم بنیهرین منه تنگه هام چه ابینین؟ مر مو دزم کیچی؟ جیوامه هم بگریدن! مر مو  ...


همه زیدن زیر هنده و کیچیم هم گد: نه بووم تو دز نیدی! دیه خوو آویدی! زونت گهشست و سیکت بهرست!

   

/ 0 نظر / 171 بازدید