همسو که رهدم به مال تاتم ...

هندا پسین، راستا راست مال تاتم ز ماشین پیاده اویدم. جا وارگه زمستونی سونه دونستم؛ ز سر ره تا مال تاتم، غلوه نبید اما سروالایی نفی بر بید. ز زیر دست یه مال گدشتم یه پیا سر یه بردی نشسته بید. سلام بس کردم و جواومه داد و گد: جغله چه کسی؟ گدم: باوادی. ز چه طافه؟ گدم :... پرسید: ز کو تش؟ جواو دادم ز تش ...
_ ز کو اولاد؟ _ ز اولاد ... _ ز کو کر و بوو؟ _ ز کر و بوو ... _ کر کینی؟ - کر ...
او یه نری سر برد نشسته و مو هم وسرپا وااستاد منجقا ره!
وا لو هنده بم گد: پیر بووی کرم؛ اسو خُسه جم و جور کرد و چار زونی نشست و گد: راستی نوم شریفت؟ گدم ستین. یه هو دیدم وا تشر و اخم و تخم گد: چن؟ گدم: عرض کردم ستین. نه نهاد و نه ورداشت گد: اخوم عرض نکنی؛ ای نگهشای؛ ای ...
مندم منس که په ای پیا چسه! سیچه چینون وام گپ ازنه؛ مر مو چه بس گدمه...
...هو هم هی پشت سر یک لیش بم اگد: ... گدم: ای کس و کار ای پیا خوو مر مو چه گدم؟ مو چه جسارتی به سرکار کردم که چینون ورپیاهستی بم؟
گد: مر بووت یادت نداده که چه جوری وا گپترت گپ بزنی؟ گدم: خا ای پیا خوو زم پرسیدی نومت چنه مو هم گدم ستین! یه هو غارنید و گد: بازم هیم جوری اگوی؟ گدم خا مو نومم ستینه په وا یه نوم دروو سیت بگوم؟ گد مو کار وا نومت ندارم که ستینه یا چی دیری مو ز جواو دادن لیشت دلزیده وابیدم! گدم بفرما تا یاد بگروم؛ گد: اروی تی بووت تا سیت بگو و یاد بگری؛ رو پی کارت جغله ...
هر چه ویر ویر کردم که واسکه چه بگوم و چه جوری بگوم، هیچی به ویرم نوید. ره وستم به سی مال تا زیتر برسم و ز تاتم بپرسم...
ایسا دونین که واسکی چه بگوم و چه جوری جواسه بدادمی؟

نوشته: از ستین بختیاری

/ 0 نظر / 3 بازدید