جُل به کول

تاتم[1] مهمون مون بید. بس گدم: تاته هر چه دلت اخوو بفرما تا سی چاست[2] راست بکنیم. تاتم گد: بوو مو نه مرغ ماشینی اخورم و نه کواو و ... ار زحمت نید اَو گوشتی[3] راست بکنین. خومون هم تمارزو[4] اَو گوشت بیدم؛ جاتون سوز زینه یه اَو گوشت لری پر گوشت راست کرد. نهنگ[5] چاست اوید و سرفه نه پهن کردیم که زنگ هونه وید به درینگشت! ...

خورزمارم[6] بید وا زینه و دو کر و دهدرس؛ گدم تا ایسا خوراکه بنین سر سرفه جلدی ایاهم. تاتم گد: بوو نی خو روی سی خوراکی! بیو هیم اَو گوشته بهر اکنیم. هر کی یه غا اَو گوشتسه تلیت اکنه و «جُل به کول»[7] اخوره و سیر ابووه ...

بچه یل خوم خورزمارم نیشتن[8] به یک و وایک گدن: جُل به کول په دیه چنه؟ خوراکیه؟ ...


[1] - عمویم

[2] - ناهار

[3] - آبگوشت

[4] - تهمارزو، طعم آرزو، تم آرزم،آرزومند گونه ای خوراکی، معمولا گوشت...

[5] - نزدیک

[6] - خاله زاده ام

[7] - چم و معنی را شما بفرمایید...

[8] - نگاه کردند

از: ستین بختیاری

/ 2 نظر / 14 بازدید

جل به کول یعنی خردن تلیت با نوو واقعاً هم ادیسه خردن تلیت به روش جل به کول

محزون

ستین سلام .خیلی خوشم اود.یه پرس هم داشتم. ابو اوگندینه هم جل به کول بخوریم یا نه؟