... خرس دین بریده هر شو چیره ارهد به یک و

... خرس دین بریده هر شو چیره ارهد به یک و گندمانه بافه بافه پشک اکرد منه برد و دارا. یه غا ز هوشه هاسون اخرد و باقیسونه حروم و حجل اکرد. منه هونه هرچه گشتم به جست تفنگ نیدمس. فهمستم که دام بهدارس کرده .گدم: دا تفنگه بده بم اخوم خرسه ز دور چیر به رَمنُم!
دام گد: دا بووم! گوو زینه تاتت یه ماه نید که رحمت خدا رهده! خووی نداره! چه جوری اخوی بنگ تفنگته دراری و اسو منه ری زینه تاتت بنیهری؟ اسو اگن که پیا مرده یونون شادی اکنن و بنگ تفنگه ادرارن و ...
گدم: دا! په چه جوری خرسه به رمنیم؟ چیر و بافه و گندم و قیت و زاتی سیمون نی مهنه؟!
دام گد: روین گابوره راست بکنین و به رمنینس!
تفنگمون تا سر سال مردن گوو زینه تاتم لا موج زیر هورجین مند...

(ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 67 بازدید