هزار و یک و باور بختیاری ها به هو

پازن هزار و یک، گرهده بس کل
تفنگس وا بنگ نوید، وسته سر گل

...

ای صیاد، کهنه صیاد، بشمار شکالت
تا نیا بنگی ز غم به کوه و مالت

ای صیاد، کهنه صیاد، غُیُم بنه پا
روز شیم و تله لرک سی کر بی دا

... ستین بختیاری

/ 1 نظر / 3 بازدید
محزون

تفنگت حسن موسی لول چار تراشه. جنس مجمت نقرینه هی پر زلاشه تفنگت حسن موسی وندیس به شونت هزارو یک کل گرید کرده نشونت