آ خدا بار کن ز تی ای قوم لیش

آخدا دارم گله زت بی شمار
زی سوو تا دوش و پیرار و ز پار

گوشته! ای خوم به زون پاک لر
تا بگوم بت بنده وار زی روزگار

سیچه هشتی هونته واگر کنن 
کریل لیش سعود خوار و زار

سیچه هشتی هونته تی کافرون
مینه گرما و به منجا چیت زار

مالکنونه، مال به ره وسته زنو
ار که بیلی هونته یاریم به بار

برد شت و پرده هاته ای بریم
ری کُه زرده، به منگشت یا منار

ار نخواستی تا به کینو ای بریم
یا انیمس ور کُه تاراز یا شیرین بهار

لیر گهپی ای زنیم ز چوو بلیط
برد تاش و چار نره یاریم به کار
...
نفت و گازاته بِوُر از دستسون 
پیل مفت، اینونه کرده تور و هار
...
هی به نومت تیخ انن ور تیشنییا 
هین اریزن، ای زنن سرها به دار

ای پلشتون ز دین رهده به در
ور در هونت اوردن ننگ و عار
... 

آخدا بار کن ز تی ای قوم لیش
تش بنه ور هونسون تا بون تار

نفت چه هانه بپاشن منجای آل
جندمه آماده کن سیسون ز نار

(ستین بختیاری)


/ 0 نظر / 6 بازدید