دُزِ بُنِ هور doze bone hoor و دین هریdin hari کردن...

... هر روز منه مال، یه چی ز یه هونه بلا ابید؛ هر چه اگشتن و پی دَوی peydawi اکردن، نی جستنس. هر کی یه چی زس به نیست اویدبی. قال و قیل وست منه مال؛ کامرداس گپ مال بید. تا اشنید همه نه جم کرد منجا مال و گد: ای دز، «دزِ بن هوره»؛ اسو زسون خواست که بگون چه بلا کردنه و کی و چه جور و ...

ماه گل گد:جوومه ششتم و وندمس سر پیشه بهون؛ یه تف کنون تی درپاییدم زس تا نیشتم دیدم جوومه نید. گدم باد بردس خه باد هم نی اود؛ دیدم پشت مال وندی. تا ورداشتمس دیدم ریالا رو جوومه نید...

ماه پسند گد: تازه دونه زیدم بی و مشکه هالی کردم و کرسه نهادم منه کره دون؛ کره دون کِلُم بید داشتم دونه ارهدم منه پوست که یه هو دیدم کره دونه نید! گدم گاشت سَی بردسه؛ اما سیِ دز نداشتیم سی هونه مون هم دم هونه چُکُلی زید بی پیش ریم ایر هم سی دیری ایود بس پاس اکرد؛ سی نبید...

گلی هم گد: مو شش تا مرغ و واروک warook هاگه نه(hage neh) دارم؛ یو هف روزه، نم کی ایا هاگه هاسونه ابره...

 قوات گد: ز کُه رسیدم و خواستم زمندی بزنم؛ شالمه ز کدم گشیدم و نهادمس سر چل هونه یه هو آوید به یه تُک روغن و رهد منه گل...

منه هیم هیس و بیس بی که دالو مرواری(مروارید) یه هو غارنید که گرهدمس! دزه گرهدم و چلسه گرهد و کشوندس منجا مال تی آدمیل. ری کرد به کامرداس و گد: سر تمدار لت بیدم، اشنیدم که یه رک رک پشت سرم ایا؛ ای پهلی و او پهلیمه نیشتم دیدم هیچی نید. شهاز shohaz گرهدم دیدم هر چه هد پشت سرمه؛ سرمه جرنیدم واپشت یه هو تیم رکست rekest به هیم ناشادی که داشت ربالا رو جوومه به دندونا اکند...

جغله که دالو مرواری گرهدس بی، نُمس کهیار بید اما چینا که جملو jomoloo  زمار اوید بی، بس اگدن جُمو. جمو غلوه فغر fegher بید و ناسازگار. یکی ز زنگل یه شیلی ورداشت و ورکشید بس چن تا زید منه پر و پاس که کامرداس جلوسه گرهد و گد نزنینس؛ یونه وا «دین هَریس» din hari)) تا دیه ز ای کارا نکنه؛ زیدن یونه راست نی کنه. روین یه هری بیارین! واستادم تا هره بیارن بنیهرم کامرداس چه جور اخو جمونه دین هری بکنه!

 ستین بختیاری

/ 1 نظر / 3 بازدید
تیام

وبلگتون خیلی جالبه. مخصوصاً داستانهای به زبان بختیاریش. موفق باشید.