خوم دونوم!

خوم دونوم!

...قشنگ بهیگ ای طافه -او طافه بید؛ هی اخواست یه جوری خُسه نشون بده  که منه هر کاری ز زنگل مال میرس سرتره. اما هر کرت منس امند و کارس  خوو ز اَو نی درود. هی اگد: مو به هونه بووم گمنه(گپنه)خوو راست اکردم اما ایچو ندونم ز اَوسه یا ز گندمس که لیش ابووه و ...
دالو پریزاد که زینه کاردیده ای بید گد: قشنگ تو راست اگوی! اَو و گمنه ها ایما وا ایسا فرخ داره بیو تا سیت بگوم ! قشنگ هم که نیخواست خُسه ز تا بونه گد: هری دالو پریزاد مو که گدم! باشت ایام تا گمنه ایسانه هم آمخته وابووم... زنگل مال هم واستادن به سیل که بنیهرن و آمخته وابوون ز قشنگ و  دالو پریزاد! دالو پریزاد همه چینه اماده کرد و یکی یکی سیس گد. گمنه هانه خوو پاک و  پورچ اکنی و اَو که خوو جوش خرد، گمنه هانه اریزی منس! قشنگ گد: خوم  دونوم. آروم آروم ازنیس به یک!قشنگ گد: خوم دونوم!
...
- دالو پریزاد:دندون ریچ که وابید ادرایس و اریزیس منه تویزه و اپالنیس!
-قشنگ : یونه هم خوم دونوم!
-دالو پریزاد: سیرداغ راست اکنی و ته دیگه یه پتیر سی ته دیگس انی!
-قشنگ:خوم دونوم!
دالو پریزاد:گمنه هانه اریزی منه دیگ!
قشنگ: یونه هم دونوم!
دالو پریزاد: روغن سیرداغه اریزی سرس!
قشنگ: خوم دونونم!
...
دالو پریزاد که ز خوم دونم و خوم دونومه قشنگ قهرس وابید بی، ز سر غیز  گد: په سی یو که هفارشتس نره به در، یه تپاله ای(خشتی) هم بنه سرس!
قشنگ بازم گد: یونه هم خوم دونوم!
زنگلی که سیل اکردن و گوش ادادن! گیله میناهانه ناهادن دم پوزا که قشنگ سر به زیر نوابووه اما ز تیاسون دیار بید که و پریک پریک اهندن !
ز همسو یو زبونزد آوید که ار دونی! په یه تپاله هم بنه سرس! از: ستین بختیاری

/ 0 نظر / 4 بازدید