بیاد تشنگان مرده در آب حیات دریاچه ی کارون بختیاری ... روانشاد شاد

تا به کی...


تا به کی تشنه کل ای چشمه هام 
تا به کی گسنه سر ای جفنه هام

تا به کی هی وا بگوم، هی وا بگوم
بردن و خردن، گرهدن هونه هام

...

تا به کی وا سی لوا هشک و کوو
تک تک هرسه بنم ور شونه هام

تا به کی وا چشمه سارونم به کُه 
مشک تیمه پر کنم سی تشنه هام

تا به کی وا کور کنن رهمه ز کُه
بال او وا سر زنم سی مرده هام 

...

تا به کی شلاقه ور کارون زنم
ور سر خوم وا زنم ور گرده هام

تا نواستم، سیل کنم، هی، هی، بگوم
گاگریوامه بنم جا هنده هام

/ 0 نظر / 3 بازدید