سردرارون ...سی خوتون

  سردرارون به سکو، گیوه و چوقا سی خوتون

سر گه میلس و او پشتی بالا سی خوتون

 

یه تیلیش بهر ز جا وارگه برنج سوری سی مو

بهر پهری و دوون ، باشقه منجا سی خوتون

 

یه بغل بافه زردنگ و دو چپ سیله سی مو

پلک و چیر و همه خرمن وا جا سی خوتون

 

یه گلپ او ز منه مشک گپ سوزه سی مو

او  رود گپه و  چشمه و دریا سی خوتون

 

بیگ دانه دم مال ، او بره منداله سی مو

پل و پارینه و او شیشک و ورزا سی خوتون

 

یه ورق دستخط  افسر و پژمان به سی مو

همه هف لشکر و او مکتو و ملا سی خوتون

 

دم چاله کل تش ، گرمی انگشت سی مو

کل تلوار و کلیدون ، فیس سرما سی خوتون

 

دو سه گنده ز پره شون و ز تر مازه سی مو

چزچز په به جیر ، دنده کواوا سی خوتون

 

یه پیاله پر دو وا تل موسیره سی مو

کره و توچری و دوری حلوا سی خوتون

 

گفت و لفت دم مال ، میلس گویل به سی مو

میز و او میکروفن و میلس باغا سی خوتون

 

 ...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید