یه چپه نون پتیر ...

یه چپه نون پتیر
یه پیاز، یه غا پنیر
یه پیاله پر دوو
کمه و ز تووه شیر

دلم ای خواست که دام
به گلینس بنه سیم
به تم پاک تیاس
بخورم تا که مو سیر

(ستین بختیاری)

یه چپه= یک دسته، یک دسته ی نان پتیر
دوو= دوغ
یه غا= کمی، یه کم
کمه= خامه، خامه ی شیر
تووه، تو= توشیر، سر شیر
گلین= دامن
تم= مزه

/ 0 نظر / 3 بازدید