شیر زینه دهدر زا، دوا تی درد...

...به دالو طلا اگدیم بوتی؛ چینا دا، دا، داس، کیچی بوو دام بید؛ سی هیم یو بس اگدیم بوتی. هرسا ارهدیم به مال ابردم به هونس و گرم اگرهدم و غلوه چی بم اداد. یه کرت به کوچیریام که رهدم به مال، بردم به هونس و شو واداشتم. صحو که ز خو وریستادم پورین(پلک)تیام دیسستن بی به یک و ز نی ورچکستن؛ تا چینون دیدم غارنیدم که بوتی طلا تیام کور وابیدن و ... بوتیم طلا که داشت پا ملار مشک دونه ازید اوید تیم و گد: رودم نترس هیچیت نید هلا پورین تیاته واز اکنم. گیل میناسه وا اَو گرم تر کرد و ورسایید به تیام اما واز نوابیدن.

رهد در بهون بنگ مال زوالی کرد: نواتی های، های های ی ی ی... نواتی هم ز منه مال سون گد: های های های ی ی بوتی طلا چته؟ چنی یه؟بوتی طلا گد: یه تُک پا بیو و رو! یه تک پا بیو و رو! ...زیتر ... زیتر ...

نواتی به غیرکش خوسه رسوند. تا رسید بوتیم طلا گد: دهدرم نواتی؛ منه مال مون زینه «شیر بده» و «دهدر زا»(کسی که دختر زاییده باشد؛ بعد فهمیدم که نواتی به تازگی زایمان کرده و دختری به دنیا آورده بود) نداشتیم چاره ناچار بیدم بنگت کردم؛ هلا ز شیرت چن تا تُک به تُکن منه تی هیم جغله هو.

نواتی گد: دالو طلا مو ریم نی وراهه یو جغله ای هد بیل به تکنم منه یه پیاله اسو بریز منه تیاس. بوتیم طلا گد: دهدر وا گرماگرم بووه که درمونس بکنه ار بریزیس منه پیاله سرد ابووه و دیه فاده نداره؛ ای جغله که تیاس دیسستنه به یک و هیچ جانه نی بینه!

نواتی راضی وابید و لیف پستونسه گرهد منه تیام و چن تُک شیر رهد منسون. شیرس گرم گرم بید ...

نواتی رهد و چی تول نکشید که تیام واز وابیدن ... اسو فهمستم که زنگل بختیاری چنی چیدون و زیرکن و شیر دهدر زا هم چندی دواییه! .... ندونم شیر کرزا هم دوایی هد یا نه! ایسا دونین؟

ستین بختیاری

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید