سال، سال بزه ...

سال بز...
... امسال سال بزه! ویرتون وا خوتون بوهه! جفنه هاتونه ز ورس بگروزنین تا نوناتونه نخوره! رختاتونه به پاهین که تیک و نُکه نکنه! ویرتون بووه که تیتونه نکنه...
تش گره فغره و شیطونه! ریشسه اگره شاخ ازنه منه ریت و تیته اکنه! شاخاسه اگری رسوایی ادراره وغشتس اورسته! دستسه اگری اورچره به آدم! گوشاسه اگری کله ازنه! ...
شارا کشه! نیاروه! نی بینین همس به نیا گله میشون چه جوری به غیرکش اروه! شاخ بلگ درخت ز ورس روزگار نداره...
ویرتون بووه که تهنا یه لنگسه بگرین و بزکشس بکنین ز دین خوتون تا نترسته بووه لنگ لغه بکنه و شاخ بزنه و ... ترین تره هم سیس راست بکنین و سرسه ونین به تره.... ایر هل بید دیه چاره ناچار بکشینس به ملار و ...
امساله ویرتون وا ای شاخ تیز و ریش دراز هو بووه که هر دنگی که بگوی زس ایا!...

ز بسکه شیطون و فغر هد سیس مثل راست کردن: بیگ سر بره خوس! خدا ز بز که اورگرته، نونا شنه(شبان را) اخوره! و ...
هر چی هم که تیزه اگون منی شاخ بزه! به ریش کچه ای هم اگون ریش بزی! به میا تیس اگون می بزی! به آدم ول دون اگون بزگلون! ....
ای مردم بنیهرین چندی خوسه جا کرده منه همه چی! ...
تونو خدا امسالنه ویرتون وا خوتون بووه که بز ناشادی گرهده خدا نکرده شل و کله تون نکنه! منس ریس نواستین و دست به شاخاس هم نزنین! به گوشاس هم کاری نداشته بووین که وغشتس ادراهه...

(ستین بختیاری)

/ 0 نظر / 3 بازدید