قیتاس غلوه قرت بید و فر و فیسی سی خُس داشت

... چَهِ غیلی نبید اما 6-7گز ابید. چشمه کلِ مال اَوس کم بید و  کرا اَو دادن گوسندون و حیوون هشار نبید. چه نه پا کُه بالا مال  کندنس سی جوی گوسندون و حیونون.
قیتاس غلوه قرت بید و فر و فیسی سی خُس داشت. خس به خس اگد آقیتاس! دستاس هی به کدس زیده بید و کُلهس  پشت برگس و ... گاتاوخت که به ره ارهد به سا خس هم  انیشت و ...
یه روز قیتاس کر آمرداس اوید به مالمون. تا اوید دست به کد  رهد سر چه جوی و گد: اخوم بنیهرم چه و جوی ایسا جور ایما  هد یا نه! به نُک پا ارهد. پیایل و زنگل مال ز تهمره گدن: هلا بنیهرین که آقیتاس چه نه پسن اکنه یا نه! ...
تا رسید به بال چه پا ناهاد ری برد گیوس لرک خرد وست منه  چه...
همه دونیدیم و رهدیم. دیدم پیا منه چه دست به کد واستاده و  اَو هم تا زیر چلاس رسیده.
آگودرز گد: قیتاس! چه و جوی مال ایما جور مال خوتون خوو هد؟
قیتاس ز ری قیز گد: هلا وخت ای پرسا هد؟ مونه ز ایچو  درارین!...
وریسته اوردیم و ندیم منه چه. آگودرز گد: سفت بوندس به کدت تا بکشیمس!
قیتاس گد: خوم بوندمس!؟ یکی تون بیاین به لم و بوندینس!
آگودرز گد: جغله په مر دستات وات نید؟! خوت بوندس!
قیتاس گد: مونه اگون آقیتاس کر آمرداس! ایما ز گپ گپونیم و ...
آگودرز گد: بچه یل وریسته بکشین وا رُه و بیلینس هم چو تا ز  بکی که وست اسو ایاریمس وا رُه!
چن تا گم ز چه دیر نوابیدیم بی که ز ته چه بنگس اوید: وریسته بستم! بکشینم وا رُه!
آگودرز گد: بچه یل قیتاس ز بکی وست! بیارینس وا ره! ...
تر و تلی و یه و دستا شور واستاد کل جوی و اَو زس شُر  ازید.... دیه نه دستاس به کدس بید و نه کُلهس پشت برگس  و ... (ستین بختیاری)


/ 0 نظر / 57 بازدید