دفک زید سر چشمه دل، نشست

دفک زید سر چشمه دل، نشست
به تیری ز مرزنگ شه، رهمه بست

لو تشنه مندم دو تی ری به او
ز جون وا بنم دل، بشورم دو دست ستین بختیاری

/ 2 نظر / 4 بازدید
محزون

می سفیدوست به سرم اگون که پیری. ستین دلم خوتی ، توهم که دیری دفکی سیم راست بکن ریس پر خال بو. کلهنه جایی بکن که دیر زمال بو

محزون

چه خوه دفک زنی ری چشمه دل. بنشینه به سرس یه کوگ خوشگل واته پر کاغذی کنی شکالس. تیر کم جو[جان]بزنی ور دور بالس