به منجا تنگه ار دیدی ، بکن می
به لیرم هر چه ای بینی، بُوَر چی

دلی دارم گرفگارت به دنیا
دو تا پا اِز تو، اِز ایما دو تا تی