خوابیده همی بخت ز یاران خبری نیست
پژمرد شقایق که ز باران اثری نیست

سر زیر فرو برده ز غم لاله به کهسار
دانست ز خار سر ایوان ثمری نیست
...
در بزمگه حرف همه یاور و جانباز
در زرمگه کار دریغا نفری نیست
...
امید که این خفته رهد از شب غفلت
تا قله ی آمال رسیدن سفری نیست
...
«تنها» تو چه جویی ز خسان سر دیوار
زان سرو سهی پرس چرا یارگری نیست