من از بام ایران به نام خدا
ز یاران بختم دهم این ندا
...
من آن که نشینم مقاوم چو کوه
منم بختیاری به نام و شکوه
...
منم تشنه چشمه ساران پاک
منم کشته رو به دیدار خاک
من از چشمه ساران بنوشیدم آب
نه از حوض زالو در آن رفته خواب
ز بختم همه رودهایم پرآب
ز یارم به کهسار مانده به خواب
منم صاحب آب این زنده رود
منم تشنه قطره ای از وجود
من اززردکوهم که کارون ازوست
منم آن سقایی که خالی سبوست
من از دیمه ام آب آنجا دواست
منم دردمندی که حاجت رواست
از آن چشمه ساران پرک پر آب
نمانده به چشمم بجز یک سراب
ز نفت که و تپه و دشت من
چه آباد ها گشت و من خسته تن
از آن نفت بویش مشامم بخست
ز سودش نه چشمم به دید و نه دست
...
(حسین عبدالهی پبدنی)