ار گدم حالم خشه، حرفامه تو باور مکن

یا که چالم پر تشه، گرمامه تو باور مکن

 

ار گدم جفنم پره، مشکم ملامل پر ز دوو

غاش پر وا خرمن و پاخامه تو باور مکن

 

ار گدم آسیده و دارم  یه لیر گرم و نرم

ری پر کوگ دری، خَوگامه تو باور مکن

...

رنگ ریم سهره ایر، خرده ز سیلی سی هوال

برچ برچ و رنگ ای تیهامه تو باور مکن

...