... دست ار dast ar ناهادن بی و جو و گدما برشتنه واس پست اکردن. پریناز 
بنگم  کرد و گد: ستین بیو چند دِر بده به دست ار! خومم دلم اخواست که دست
 اره  در بدم و سیم یه بازی بید و آرمونسه داشتم. رهدم و در دادم و دادم تا 
چلام کهش اوردن.
..
دیندا پریناز یه ته دوری ز پستا بم داد و بردم چونون تر ز دست ار و گد: ستین 
یه تلاپه پست بکن منه دهونت و اسو بگو: پست و ماست و موسیر! ار پست ز
دوهونت نریسست! یا باده ز هیم پستا بت ادم. 
... تا گدم پست و ماست و ، به موسیر نرسیده یه گرس ز پستا نمند منه دهونم
 و ...
(ستین بختیاری)