روز بوو(پدر) هم پیشاپیش موارک با!
( ... وختی که هیرده بم گرهدن و خوو گرهد که هی سی دا اگوی و سی بوو نه!گدم .... تا هم به یاد بووم بووم) هم بچه یلم به یاد خوم!)
...
سر و سا، ستین، گیر زونی، بوو
سر مال دل، آرمونم، بوو

به شونا ایر گرم دستت نخرد
امیدم به باد و دلم سرد و زرد

به کهسار غیرت هدی سردیار
ز رنجت گل باغ ایاهه به بار

ور تند باد بد روزگار 
بهون ار که منده به پا بر قرار،

ستینس تونی و ز دار تونه
که هر چه به پا هد، به وار تونه

نفس، آر و بر ار به سینه ایا
که بی تو بووم وا دمی هم نیا

(ستین بختیاری)