طایفه پبدنی جزئی از قوم بزرگ  بختیاری است و قوم بختیاری نیز جزئی از ایران بزرگ و سرافراز است . بختیاری زبان خاصی ندارد . بختیاری گویشی دارد از زبان پارسی . گویشی که از زبان پارسی دری به جا مانده است  که هم چنان مردم بختیاری با تکلم و بکار گیری این گویش زیبا در زبان محاوره ای قومی مردم با تعصب و با غیرت بختیاری در هر کجای این کره خاکی  پاس داشته می شود و به شیرینی و حلاوت ماندگاریش به دلهای مشتاقانش می نشیند . گویش بختیاری با همت و پشتگار و تعصب پدران و مادران ، نویسندگان ،  مححققین و شعرای در کتب ارزشمند تاریخی ، فرهنگی و شعرو ادبیات بختیاری و هم چنین  خواننده های  خوش آوای ای قوم ، بر بلندای کینو و زردکوه  تا تاراز ومنار و سبزه کوه سیر می کند و دماوند و البرز و شیرکوه و تفتان و هزار مسجد را به خود فرا می خواند .