ز دا بهدر نداده هیچ پیدا
به ای دنیا به گرمی دل دا

خداییه دلس، مهرس بهشتی
بهشته سیس خدا ناده به هندا

(ستین بختیاری)