... سی عید دیدنی دور یک بیدیم که صحوت زن و زن خواست اوید به میون و دالو ماگلی دونه گرهد به دست....هی دا اسو خه جور هلا نبید که جغله یل ز ور درگل بجن! ابینی ایان سی بله بستون دهدر به نیا جغله نشسته و ... ! اسونا درگل تا نُم(نام) یه جغلنه ازیدن کدسون، تا عروسی بکردن یکه نی دیدن! ووش دابووم تا هیم چیانه ابینم عرخ انشینه به تیگم و مورشت اووفته به لاشم و ...
گدم: دالو ماگلی! اسو وا هلا فرخ اکنه! اسو درگل سوات نداشتن هلا همه با سواتن و درس خونده و سر زوون دارن! اسو درگل غیرزا هونه واده خسون وا هیشکی حرف نی زیدن هلا ز مدرسه تا دانشگاه وا هم کلاسی و معلم و استاد سر و کله ازنن! خسون یه پا پیاهن و مرد ملازه نی کنن و ...
دالو ماگلی حرفمه برید و گد: هیم ایسا ری دادین به بچه یل تون که چینون پر روو ابوون و ایان انشینن ری به ری آدم و لنگه انن ری او لنگ و ...
بی اَدَوی کردم و حرفسه بریدم و گدم: دالو ماگلی بنیهر تا سیت بگوم....
نهشتم که حرفمه بزنم و تش تشی وابید و گد: تو بنیهر! مو دهدر 10 ساله ای بیدم که بلکه اوردن سیم. اسو دوا(داماد) هم نی اوید به مال بهیگ. تا دیدم ز زیر مال مون ایان،حدبا تی دا و بو فامیل دووا ریم نی وروید، دو وندیامه کردم به پام و جستم به در. شرم داشتم! منه ری بووم و گویلم نترستم بنیهرم که اخون بلکه بیارن سیم و اخوم شی بکنم و ...
دالو ماگلی چونون گرم صحوت اوید ک دیه بی مجال به هیشکی نداد و یه دنر هی گد و گد....
دستسه گرهدم و گدم: دالو هر چه اگوی راست! یه پرس زت دارم؟ به خرشم نیشت بم و گد بپرس!
گدم هیم «دو وندی» که گدی چنه؟ انکه چه که گدی دو وندیامه کردم به پام و جستم؟
گد: به هیم کوش بنددارا که ایسا بسون اگوین کوش بندی، ایما اگدیم دو وندی(دو بندی). تختس گیوه ای بید اما ری نداشت. دو تا هلکن به پیشس بید و دو تا هم راستا راست کچه پا داشت. ز سر پنگه پا دو تا بند داشت؛ ایوردیم سون پشت پا و سر مچ ابستیم سون و ... گاتا وخت هم بنداسه ادروردیم و جور هیم دپاییا هلانی اوندیم سون ری پا... فهمستم اسو هم بختیاری یل سی منه گرما و سی راحتی کوشایی داشتن جور کوشا بنددار دمپاییا سکونی که بسون اگون کفش بندی و دمپایی...
ز بله بستون و نومزدی و ... رسیدیم به دوبندی و یه چی تازه آخته وابیدم.

(ستین بختیاری)