ستین تا کی اخوی نالی ز دیری 
ستین تا کی ابوهی برد زیری

ایر مندی به زیر برد و نالش
ستین هاکی امهنه زت به پیری

(ستین بختیاری)