دالنجه تیاتم ای گل ناز
بی خوت نگرهده دل یه دم ساز

چی کوگ جدا ز جفت منده
بنگت ازنم ز کوه تاراز
(ستین بختیاری)