یه دم تیم، بی تو نرهده به خو

اَوی همدرنگم ز دندال شو

 

ز تنگی دلم رهد و وا شو نشست

ز بس که ز تی هات هی خرده دو