کوله بارش را زمستان بست و رفت
تا بهاران از کرانه سر رسید

چهره سرد و عبوسش رنگ باخت
تا سر سبز و جوان بر شاخه دید

زیر لب غر زد شتا بر ابر و باد
تا صدای پای باران را شنید

رخت بر بست و گریزان شد غمان
تا عمو نوروز شاد از ره رسید

(حسین عبدالهی پبدنی)

 
Like ·