12- شهرکرد- خیابان سعدی- جنب سینما بهمن- کتاب و لوازم التحریر فروشی رئیسی
(فروشگاه رئیسی) تلفن 32224476
13- شهرکرد- خیابان شریعتی- جنب بانک ملت- بین کوچه 10 و 12- کتاب و لوازم التحریر
عصر قائم ایران- آقای امینب- تلفن 33341736