شعر های امام رضا ، حضرت فاطمه ، برف پیری ، کیچه های مهر ( گویشی ) ، کوچه های مهر و پیوند هونه واده ( گویشی ) جهت یک سریال تلویزیونی  بنام کوچه های مهر، سروده شده که بزودی پخش خواهد شد . نویسنده تهیه کننده  این سریال آقای رضا هارونی است . ایشان به توسط یکی از دوستان به بنده معرفی شدند و اشعار را پس از اماده سازی از طریق تلفن به این دوست و همتبار دادم و خود نیز هنوز موفق به ملاقات ایشان نشدم . آقای هارونی در حال حاضر سرگرم تدوین این سریال هستند . موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستارم و امیدوارم این اشعار در خور این کار بزرگ باشد هر چند نمیدانم که با صدای چه کسی خوانده خواهد شد .

امام رضا

گر به سر داری تو دیدار رضا  

گر به دل داری تو عشقی کبریا

 

در رهش دل را امانت می سپار

پای تا مقبولیت از ره بدار

 

تا نجوید مر ترا در نزد خویش

کی توانی پا نهی در راه پیش

 

بی طلب گر پا نهی ، ره بی ثواب

چون بری با کوزه ای بشکسته آب؟

 

بی سبب دل را به سختی وا مدار

رو صفایی مشهدی در دل بکار

 

گر رضا خواهد رضایی می شوی

چون طلب آرد خدایی می شوی

 

چون پذیرا شد ترا در راه خویش

باز بنماید به تو درگاه خویش