... هر جه سیس اکنی، نی اشگاره! هی ز آدم بستونکاره! دست بردنس درازه و دست واپشت دادنس کوتال!  
تی خواستنس زله و تی دادنس کور! منی بس بدهکاری! هی ...
گدم: آزمون واکینی؟
زمون گد: وا هیم تی پیسه هونم! وا قواتم که جور آسیو کا سامیار که الغر شل کرده و گلیس واز آویده به شیو
 اَو، هی اکپنه و واپس نیده! بم بدهکاره و دووارته هم ایا زم استونه و واپس نیده...
گد: په اگو چه؟ اگو نیدمت؟
زمون گد: هی کر اگو چه بدهکاری پیل بستونکارینه خرده و نداده! و ...
گدم: په سندی زس نگرهدی؟
گد: چرا! سند زس گرهدم.
گدم: خا رو شکایتسه بکن به قاون و پیلات زس بستون!
گد: ای خدا منه کولت نرهده یو یه ناشادیه! مونه بی سوات گول سامیار نافرنگ و چارچوله باز سوات داره 
خردم. 
گدم: چه جوری گولته زید؟
گد: خُس سند بدهکاری خسه نوشت. منه کاغذ نوشته:
تلو زمون مبلغ هزار تمن بر زمه خود قبول دارم که ای ماه نه، او ماه دادنی باشم...
گدم: خا ماه بهدی رو و تلوته بستون!
گد: هی کر تاریغ ننهاده سی سند ...