ارسال کننده عکس ها: نوجوان خوش ذوق طایفه جناب آقای علی جمشیدی پبدنی

 

پبده و پبدنیَ

 استاده از راست: خسروخان جمشیدی پبدنی- آنادر جمشیدی پبدنی- آنجفقلی جمالی گله- آگرگعلی جمشیدی پبدنی- آمحمدعلی ناصری پبدنی - آکلبعلی جمشیدی پبدنی.

نشسته از راست: آحاجت عبدالهی پبدنی- آاله داد ناصری پبدنی - کودک احتمالا شهرام جمشیدی پبدنی 

 

پبده و پبدنیَ

از راست: کربلایی اسماعیل ناصری پبدنی- خسروخان جمشیدی پبدنی- آحاجت عبدالهی پبدنی- آگرگعلی حمشیدی پبدنی

 پبده و پبدنی

از راست: آمرید جمشیدی پبدنی- آفیض اله جمالی پبدنی- آمنوچهر مرادی محمودصالح- آطهماسب مرادی محمودصالح- آشاهپور جمشیدی پبدنی - ایستاده آکوروش جمشیدی پبدنی- دو نفر بعدی شناخته نشدند.