نُفت و پُف و تی و دهوناتون هاک گور پر کنایه که ...
...
گرمسیرم پر زهاک، دلا پر غم - دردمه به دل کشای، غمت نبا 
کم... کا ساتیار پیا جوندار و زوون دار و سفتی بید. همه زس 
پهلی اگرهدن؛ هم ز زور گرزس اترسستن و هم ز ور زونس 
اچهمستن! تا کا ساتیار وادیاری بید کس نترست زور بگوهه و یا
 گپ لیشی بزنه... براور کار لیش گرزسه اشُند و سی گپ 
لیش و ناپسند زونسه ارُند...
حرفاس تند و تیز بید اما خداییس قشنگ و به جا بید... به دل
 انشست و به ویر امند؛ که منده هم...
یه کرت بچه یل سوار بازی اکردن. کاساتیار هم اسب خرسانسه
 سیس زین کرد و بس گد: کرم! آبرومه نبری! بس سفارشت 
کرد که: زور لاشته وند سر رکاو و لغومه شل بگر که سر اسبه 
نیاری به لم، دستت وا لغوم به یال اسب داشته بو، لاشته وا 
لاش اسب آر و بر بکن، شلاقته منه هوا دِر بده و به اسب 
شلاق  نزنی و ...
رهدن و اودن که یه هو کر کا ساتیار ز منه گردن اسب وست به
 لم و بچه یل سوار زیدن به گاله...
کا ساتیار هیم جور که ارهد تی کر، گد: ای «هُل قرا پز منه 
سرت!» ای ... به جام نمهنای! اَو به چاله ریز و تش کور کن و ...
هل یه قرا پز کمه! هل هف قرا پز منه سرت! ابرو خوم و اسب 
خرسانه بردی ...
ری کردم به تاتم و گد: تاته! هل قرا پزون انکه چه؟
گد: ... سیم گد...
چن روزه که خدا هل هف قرا پزه رهده به سر عروستون... اسو
 مردم غیرتمند و شاسته و بزرگ خوزستون وا گرت و لیله هاک
 و هل هونونه منه نفت و پف و تی و دهوناسون داشته بوون! 
سزاواره؟ دین مردم به ناتون که بی دنگ نشستینه! 
نفت و پف و تی و دهوناتون هاک گور پر کنایه که بی دردین و ...