زمستون اُن اِره، په کی ایاهی 
دلم جِست ز تِرِه، په کی ایاهی

تیام مندیر و دل منده به آرُه
ابو کور ای گِره، په کی ایاهی

(ستین بختیاری)