نیا لِف اَو دیه ور کوهسارون
به دشت سر نی زنه شُر شُر بارون

اگون وا چل کچل جوریم منه مال
رویم سی چل کله وریان به جورون!

(ستین بختیاری)

لف او= لِفَو، رگبار
کله وریان= کلاه بردار، 
جورون= جستجو