فیلمبرداری سریال «حماسه ی شیران بختیاری»(شیر علی مردان خان) 15 بهمن انجام نشد و به 5 اسفند 93 تغییر یافت.

طبق برنامه قبلی، قرار بود که سریال در روز پانزدهم بهمن ماه 93 آغاز شود.

کارگردان سریال «حماسه ی شیران بختیاری»، جهت بررسی بیشتر موضوع هم فکری و همیاری مردم بختیاری، فیلمبرداری را به تعویق انداخت و با دعوت از چند تن از بستگان و نزدیکان علیمردان خان و حدود 50 نفر از صاحب نظران جلسه ای در روز جمعه(امروز) 17 بهمن ما، با آنان به رایزنی و مشورت پرداخت. در این جلسه علاوه بر اعلام نام یکی از هنرمندان مطرح، در پاره موارد از مردم بختیاری برای همیاری مالی پروژه نظر خواهی کرد.

به دنبال آن پیشنهاد  سهامی کردن پروژه سریال را داد. بر اساس سهامی کردن پروژه، دی وی دی های سریال پیش فروش می شود و خریدار به تعداد خرید سهامدار  می شود. این طرح مورد پذیرش اکثریت قرار گرفت.  بحث تضمین اوراق سهام نیز مطرح شد که مقرر شد که کارگردان مسئله قانونی آن را با سپردن تعهد و تضمین ارشاد عملی گردد. در این جلسه مقرر شد که هیئتی از افراد معتمد و صاحب نظر نیز انتخاب تا بر کار مالی پروژه نظارت مستقیم داشته باشند.

در همین جلسه قرار بر این شد که افرادی از بستگان شادروان علی مردان خان و دیگر افراد صاحب نظر جهت نظارت بر فیلمنامه، نام اشخاص همراه علیمردان خان، پوشش و دیگر موارد فرهنگی تبار بختیاری به عنوان ناظرین و مشاورین در کنار کارگردان و کار فیلمبرداری باشند.

کار فیلمبردای در دو ناحیه جغرافیایی شهرستان فریدن و خوزستان انجام خواهد گرفت. به امید کاری خوب و شایسته در خور شأن شیرعلیمردان خان و دیگر همرزمان بختیاری اش در آن حرکت آزادایخواهی...