... رهدم به هونه خورزمارم گودرز. بم گد آفلامرز حالس خوو نید. وا خُس و 
زینس رهدیم به مال آفلامرز. زیر بهون جا وندن و رختخو ناهادن زیر تکی مون
 و ...
آفلامرز 5 تا دهدر داشت و یه کر؛ کرس کوچیره همه بید. نومس خداداد بید و 
چینا
 یکونه بید و همه اخواستنس، فغر بید و ننر! یه دنر انشست، اوریستاد، اورکند، 
دراز ابید، ارهد سر چل، اپهرست 
به لم، اوید پیش مون ارهد پشت سرمون؛ کله هونه اورداشت، دست منه جیو ای
 یکی اکرد و ...
رهد پشت سر خورزمارم گودرز و کلهسه(کلاهش را) ورداشت. یه هو غارنید 
و گد: هی بوو! یو دو تا گلاله داره! هی یو ...
زینه خورزمارم ورگشت به میرس و پیل نیشت بس و ... ز هم سو دیه نه گلاله 
سی خورزمارم مند و نه مل منه سرس! زینس ز هم سو نم چواس کرد که منجا 
سرس کل وابید! نه گلاله مند سیس و نه مل منه سرس!
(ستین بختیاری)