گریوم سی که و کهسار بی شیر

گریوم سی تفنگ منده بی تیر

 

گریوم سی پیایل رهده ور خو

گریوم سی شکال و بنگ برنو

 

گریوم سی دل تنگ و ز حالم

ز داغ گویل رهده ز مالم

 

گریوم سی دل بختم که بی یار

به خو منده به ای روزا و شوگار

 

گریوم سی که تاراز و منگشت

که کوگ خوش صداس رهد و نه ور گشت

 

گریوم سی کمیت منده بی زین

کد و یالس ز زهم جل پر هین

 

گریوم سی یل و تیپ سوارون

به سی کهمیر و سردار صیادون

گریوم سی که بی برف کهرنگ

به سی او دایل مندیر و دلتنگ

 

گریوم سی تش و چاله دم او

گریوم سی وجاق کور چی شو

 

گریوم سی تل و تمدار و جفنه

گریوم سی لوینه منده گسنه

 

گریوم سی چه بی نفت لالی

گریوم سی زمینا هشک و هالی

...
(حسین عبدالهی پبدنی)