سروده ی زیر به همراه سروده های امام رضا،حضرت فاطمه، کوچه های
 مهر، وارگه ی مهر و برف پیری برای سریال بختیاری کوچه های مهربه سفارش صدا
و سیمای جهان بین و به نویسندگی  و تهیه کنندگی آقای رضا هارونی ساخته 
شده است، سرودم.

وارگه هامون پر زمهر،دشتا پر ِ گل

وا محبت ای زنیم به هر دلی پلوارگه مون ری ور خدا افتو نشونه

ره ز دل داریم به یک، هونه به هونهوا دلی چی آسمون یه رنگ و بی غش

زیر پا به ره بریم سمند سرکشآرمون، تا بخت و یار ور یک بنازن

وارگه ای بهتر ز پار، وا یک بسازنوارگه ها پر بلگ گل، مندیر مهمون

تا که مهمونی بیا افتو به ساسونسینه هامون پاکه چی تیغشت افتو

مالمون بی مهریار شو نی کنه خو