پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

جلد کتاب «از پوده تا پبده» (درحال بررسی و اخذ مجوز برای چاپ و انتشار)

پبده و پبدنی