پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

پُراپیک؟ (پر یا پیک؟)

... یه هو دستاس گره مست کرده اورد منه ریم و گد: پُراپیک؟( پر یا پیک!) پِرَکُم رهد و گدم: ناشادی نگران کیامرز! اَوراهیم رهد! تو خه سر دلمه بردی تش گرهده...
هیم جور که دستاسه گرهد بی دم ریم یه دنر هی اگد: پراپیک؟ پراپیک؟...
به خرشم زیدم ری مست راستس و گدم پر! جلدی گد: بازنده اآویدی کر! اسو دستسه واز کرد؛ دیدم پیکه! ادونستم که کیامرز نافرنگه و فِغره، دست چپسه جر دادم و مستسه واز کردم دیدم هو هم پیکه! تش به کارس نوسته هی ...

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم