درود ای آسمان پاک کهسار  

درود ای همتبارم، بخت بیدار

 

درود ای سرزمین مهرورزان

 درود ای زادگاه بخت یاران

 

درود ای سربداران سبک بال

درود ای شیر افکن، کشته نُه دال  

 

درود ای فاتحان حصر و بیداد

دورد ای داده خاک ظلم بر باد

 

...

ز نام و آب و خاک و هم ز مهرت

ستاره بختیاری بر سپهرت