کوچه های مهربانی با صفاست

در ورای آن رهی مینو سراست

 

کوی سبز مهرورزان دیدنی است

خانه در این کوی و برزن پر بهاست

 

دل به یک جو مهربانی آرمد

مهر دل از آن خدای کبریاست

 

گل شود از هر محبت خار دل

زندگی با این شقایق ها بپاست

 

کوچه های سبز و پر مهر ای جوان

انتظار مهربانی های ماست

 

پیر رند از مهر پاکش پی نهاد

خانه  مهرانه از ایشان بپاست